Član 1

Ovim pravilnikom o Opštim Uslovima korišćenja usluga portal www.iTicket.rs definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane iTicket d.o.o. (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika portala (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem iTicket internet prodavnice.

Član 2

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.

Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Član 3

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative.

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.

Član 4

Sve porudžbine ulaznica putem internet portala Prodavca obavezujuće su za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obeju strana.

Član 5

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja ulaznica preko interneta pratiti sledeće korake:
- korak 1 – izbor događaja
- korak 2 – izbor cenovne kategorije i broja ulaznica
- korak 3 – izbor sedišta i načina isporuke
- korak 4 – prijava i(li) upisivanje ličnih podataka
- korak 5 – pregled svih podataka, kontrola, prihvatanje Opštih uslova i porudžbina
- korak 6 – plaćanje bankovnom karticom putem sajta WSPay
- korak 7 – preuzimanje potvrde o uspešnoj transakciji i povratak na stranicu

Član 6

Jedna osoba može da naruči maksimalno 9 (devet) ulaznica u jednoj transakciji.

Biće prihvaćene samo pravilne uplate putem e-payment sistema WSPay. Svaka ulaznica postaje važeća tek nakon uplate celokupnog iznosa zaduženja, odnosno uspešne elektronske bankarske transakcije.

Kupac ulaznicu mora platiti u roku naznačenom na ekranu tokom trajanja transakcije. Ukoliko Kupac ulaznicu ne plati naznačenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih posebnih obaveštenja.

U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja ulaznica.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu iTicket-a.

Član 7

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja dostaviti Kupcu na jedan od sledećih načina:
- Elektronska (Print@Home) ulaznica: Kupcu će biti poslata e-mailom u roku od najviše 24 sata; u slučaju „kasne“ kupovine, ulaznica može biti poslata najkasnije 1 (jedan) sat pre početka događaja
- Fizička ulaznica: Kupac je može preuzeti na blagajni arene/dvorane neposredno pre početka događaja, uz lični dokument i navođenje identifikacionog broja rezervacije/transakcije koji će mu blagovremeno biti poslat e-mailom

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju ulaznica na sve raspoložive pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Član 8

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi, preuzimanju ili štampanju ulaznica od strane Kupca.

Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju ulaznica.

U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja ili drugih promena programa, Prodavac neće biti odgovoran za povraćaj novca za tzv. “zavisne troškove” (npr. prevoz, hotelski smeštaj, troškovi isporuke itd.).

Član 9

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacionih zahteva.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje , nadležan je resorni sud u Beogradu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

iTicket d.o.o. garantuje siguran prenos ličnih podataka Kupca i autentičnost servera koji se nalazi na internet adresi www.iTicket.rs .

Svi lični podaci korisnika portala iTicket-a biće vezani za nalog koji korisnik otvori, i za ulaznicu, fizičku ili elektronsku, ili više njih koje korisnik kupi putem interneta.

iTicket se obavezuje da će e-mail adresu Kupca korisiti samo za postupak poručivanja ulaznica, osim ako Kupac ne odluči da želi da putem elektronske pošte bude obaveštavan o novostima iz ponude usluga kompanije.

iTicket garantuje da korisnicima neće slati reklamni materijal koji prethodno nisu zatražili putem e-maila, ili posebnog formulara na našem portalu.

Sve informacije o eventualnim izmenama u načinu poslovanja iTicket-a koje se odnose na način plaćanja i(li) isporuku ulaznica biće objavljene na našoj web stranici.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

iTicket d.o.o. se, kao vlasnik portala www.iTicket.rs , obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika / kupaca ulaznica.

iTicket prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o svojim kupcima/korisnicima i podatke neophodne za produktivno poslovanje i informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i s ciljem pružanja kvalitetne usluge.

Kupcima dajemo mogućnost izbora u vezi sa primanjem reklamnog i(li) promotivnog materijala , uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da budu uključeni u elektronske mailing liste koje se koriste u marketinškim kampanjama iTicket-a ili naših poslovnih partnera.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju, i dostupni su samo zaposlenima iTicket d.o.o. kojima su nužni za obavljanje poslova vezanih za administraciju i prodaju ulaznica.

Svi zaposleni www.iTicket.rs i njihovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje ovih osnovnih načela o zaštiti privatnosti kupaca.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIONIH ZAHTEVA

donet dana 15.03.2010. godine od strane direktora iTicket d.o.o., a na osnovu odredbi čl. 36 Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru /Sl.gl. RS 39/96,20/97 i 46/98/, člana 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača /Sl.gl RS 79/2005 i odredbi Opštih uslova poslovanja portala iTicket.rs.

Član 1

Odredbe Pravilnika odnose se na postupak i način rešavanja reklamacionih zahteva korisnika portala www.iTicket.rs koji su robu ili usluge kupili u okviru roka od 12 meseci od dana izvršene kupovine.

Odredbe ne važe u slučaju prava za koja je ovim Pravilnikom i važećim republičkm Zakonom predviđeno da traju kraće.

Član 2

Kupac je u obavezi da u slučaju odustajanja od dolaska na događaj za koji je platio ulaznicu ili više ulaznica, kao i u slučaju bilo kakve reklamacije, o tome blagovremeno obavesti Korisnički servis iTicket d.o.o.

Kupac je dužan da prilikom podnošenja bilo koje vrste reklamacije Prodavcu podnese, lično, običnom poštom ili e-mailom:
- odštampanu originalnu potvrdu o kupovini elektonske ulaznice sa urednim ličnim podacima, adresom, podacima o događaju, jasno navedenim datumom prodaje i podacima o Prodavcu
- fotokopiju dva lična dokumenta sa jasno vidljivom kućnom adresom, imenom i prezimenom i JMBG
- originalnu e-mail potvrdu Prodavca i PSP-a (banke koja vrši online naplatu putem platnih kartica) da je transakcija uspešno izvršena i obavljeno plaćanje


Svi podaci na priloženim dokumentima moraju se poklapati sa podacima u elektronskoj bazi podataka Prodavca.

Član 3

Prodavac je dužan da izvrši detaljan uvid u žalbu Kupca i ispita okolnosti pod kojima je došlo do neiskorišćenja, nevaženja ili eventualnog oštećenja ulaznice, da konstatuje stanje i u najkraćem mogućem roku, a najviše 8 dana, donese odluku o statusu reklamacionog zahteva Kupca.

Prodavac može izuzetno, ukoliko je uzrok reklamacije očigledan, da odmah po konstatovanju stanja saopšti Kupcu da li se, u smislu garantnih uslova, radi o osnovanoj ili neosnovanoj reklamaciji i pozitivno ili negativno reši njegov reklamacioni zahtev.

Član 4

Ukoliko Prodavac ne postupi na način iz stava 2 prethodnog člana, robu je u obavezi da primi po reklamaciji Kupca i da što pre, a najkasnije u roku od 24 sata, pristupi rešavanju reklamacionog zahteva.

Član 5

Prodavac je obavezan da u roku od 8 (osam) dana, računajući od narednog dana od dana prijema reklamacije, donese odluku o ishodu reklamacionog zahteva Kupca.

Prodavac je u obavezi da u roku od najviše 45 dana od dana isteka roka iz prethodnog stava odgovori i reši osnovan reklamacioni zahtev, u skladu sa odredbama člana 22 Zakona o zaštiti potrošača.

Član 6

Prodavac će ispuniti osnovan reklamacioni zahtev na jedan od sledećih načina:
- Zameniti oštećenu ili nevažeću ulaznicu novom ulaznicom za isti događaj;
- Zameniti ulaznicu novom ulaznicom za neki drugi događaj, po želji kupca i u odgovarajućoj protivvrednosti;
- Vratiti novac Kupcu u visini plaćene vrednosti ulaznice, umanjene za iznos bankarske/kartične transakcije (5%)

Ukoliko se reklamacioni zahtev odnosi na ulaznicu, ili više ulaznica, za događaj čiji je početak iz razloga više sile odložen za kasniji datum ili drugo vreme, podrazumeva se produženje važnosti ulaznica za novo vreme i(li) datum održavanja događaja.

Kupac može iskoristiti prava iz stava 1 ovog člana u roku od 180 dana od dana kupovine ulaznica, pod uslovom da je ispunio zahteve iz člana 2 i da nedostatak zbog kojeg se podnosi reklamacija nije nastao njegovom krivicom, a u skladu sa odredbama iz člana 23, stav 2 Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Član 7

Reklamacioni zahtev se smatra neosnovanim kada Kupac podnese zahtev za reklamaciju koji na bilo koji način nije u skladu sa uslovima propisanim ovim Pravilnikom.

Član 8

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je ulaznice platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Član 9

Odredbe ovog pravilnika stupaju na pravnu snagu danom donošenja od strane direktora kompanije iTicket d.o.o.

Član 10

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacionih zahteva.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje , nadležan je resorni sud u Beogradu.