Члан 1

Овим правилником о Општим Условима коришћења услуга портал www.iticket.rs дефинисана су основна правила чијим ће поштовањем од стране iTicket d.o.o. (у даљем тексту: Продавац) и крајњег корисника портала (у даљем тексту: Купац) бити обезбеђено успешно окончање продајних трансакција путем iTicket интернет продавнице.

Члан 2

Непоштовање овде дефинисаних правила може проузроковати неизвршење платне трансакције или неуспелу наруџбину.

Правилником су прецизиране и последице које у случају неизвршења трансакције или неуспеле наруџбине сносе Продавац и Купац.

Члан 3

Продавац задржава право промене услова коришћења зависно од промене у понуди својих услуга и(ли) важеће законске регулативе.

Купац је у обавези да пре сваке куповине провери информације везане за услове пословања.

Члан 4

Све поруџбине улазница путем интернет портала Продавца обавезујуће су за Купца и Продавца истовремено, и не могу бити отказане или измењене без претходног договора обеју страна.

Члан 5

Купац се обавезује да ће током наручивања улазница преко интернета пратити следеће кораке:
- корак 1 – избор догађаја
- корак 2 – избор ценовне категорије и броја улазница
- корак 3 – избор седишта и начина испоруке
- корак 4 – пријава и(ли) уписивање личних података
- корак 5 – преглед свих података, контрола, прихватање Општих услова и поруџбина
- корак 6 – плаћање банковном картицом путем сајта WСПаy
- корак 7 – преузимање потврде о успешној трансакцији и повратак на страницу

Члан 6

Једна особа може да наручи максимално 9 (девет) улазница у једној трансакцији.

Биће прихваћене само правилне уплате путем е-паyмент система WСПаy. Свака улазница постаје важећа тек након уплате целокупног износа задужења, односно успешне електронске банкарске трансакције.

Купац улазницу мора платити у року назначеном на екрану током трајања трансакције. Уколико Купац улазницу не плати назначеном року, иста ће бити аутоматски сторнирана и враћена у продају без даљих посебних обавештења.

У случају да прескочи или прекине процес плаћања, Купац губи сва права која су проистекла из поступка наручивања улазница.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми, употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, па се тако комплетни процес наплате обавља у сигурном окружењу. Ни једног тренутка подаци о платној картици нису доступни систему iTicket-а.

Члан 7

Продавац се обавезује да ће робу након извршеног плаћања доставити Купцу на један од следећих начина:
- Електронска (Print@Home) улазница: Купцу ће бити послата е-маилом у року од највише 24 сата; у случају „касне“ куповине, улазница може бити послата најкасније 1 (један) сат пре почетка догађаја
- Физичка улазница: Купац је може преузети на благајни арене/дворане непосредно пре почетка догађаја, уз лични документ и навођење идентификационог броја резервације/трансакције који ће му благовремено бити послат е-маилом

Продавац се обавезује да ће у случају тешкоћа у слању улазница на све расположиве покушати да контактира Купца и испоручи купљену робу.

Члан 8

Продавац не може преузети одговорност за било какве непредвиђене трошкове настале због кашњења у достави, преузимању или штампању улазница од стране Купца.

Уколико Купац наведе погрешне личне податке или е-маил адресу у процесу куповине, Продавац не може сносити одговорност за проблеме у достављању или преузимању улазница.

У случају отказивања или одлагања догађаја или других промена програма, Продавац неће бити одговоран за повраћај новца за тзв. “зависне трошкове” (нпр. превоз, хотелски смештај, трошкови испоруке итд.).

Члан 9

Све евентуалне рекламације биће решаване у складу са Правилником о решавању рекламационих захтева.

За све спорове између Продавца и Купца који не могу бити решени споразумно и у духу добре пословне сарадње , надлежан је ресорни суд у Београду.

ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОРИСНИКА

iTicket d.o.o. гарантује сигуран пренос личних података Купца и аутентичност сервера који се налази на интернет адреси www.iTicket.rs .

Сви лични подаци корисника портала iTicket-а биће везани за налог који корисник отвори, и за улазницу, физичку или електронску, или више њих које корисник купи путем интернета.

iTicket се обавезује да ће е-маил адресу Купца корисити само за поступак поручивања улазница, осим ако Купац не одлучи да жели да путем електронске поште буде обавештаван о новостима из понуде услуга компаније.

iTicket гарантује да корисницима неће слати рекламни материјал који претходно нису затражили путем е-маила, или посебног формулара на нашем порталу.

Све информације о евентуалним изменама у начину пословања iTicket-а које се односе на начин плаћања и(ли) испоруку улазница биће објављене на нашој wеб страници.

ИЗЈАВА О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ

iTicket d.o.o. се, као власник портала www.iTicket.rs , обавезује да ће чувати приватност свих својих корисника / купаца улазница.

iTicket прикупља само неопходне, основне податке о својим купцима/корисницима и податке неопходне за продуктивно пословање и информисање корисника, у складу са добрим пословним обичајима и с циљем пружања квалитетне услуге.

Купцима дајемо могућност избора у вези са примањем рекламног и(ли) промотивног материјала , укључујући могућност одлуке да ли желе или не да буду укључени у електронске маилинг листе које се користе у маркетиншким кампањама iTicket-а или наших пословних партнера.

Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају, и доступни су само запосленима iTicket d.o.o. којима су нужни за обављање послова везаних за администрацију и продају улазница.

Сви запослени www.iTicket.rs и њихови пословни партнери одговорни су за поштовање ових основних начела о заштити приватности купаца.

ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).

За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РЕШАВАЊА РЕКЛАМАЦИОНИХ ЗАХТЕВА

донет дана 15.03.2010. године од стране директора iTicket d.o.o., а на основу одредби чл. 36 Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору /Сл.гл. РС 39/96,20/97 и 46/98/, члана 34 и 35 Закона о заштити потрошача /Сл.гл РС 79/2005 и одредби Општих услова пословања портала iTicket.rs.

Члан 1

Одредбе Правилника односе се на поступак и начин решавања рекламационих захтева корисника портала www.iTicket.rs који су робу или услуге купили у оквиру рока од 12 месеци од дана извршене куповине.

Одредбе не важе у случају права за која је овим Правилником и важећим републичкм Законом предвиђено да трају краће.

Члан 2

Купац је у обавези да у случају одустајања од доласка на догађај за који је платио улазницу или више улазница, као и у случају било какве рекламације, о томе благовремено обавести Кориснички сервис iTicket d.o.o.

Купац је дужан да приликом подношења било које врсте рекламације Продавцу поднесе, лично, обичном поштом или е-маилом:
- одштампану оригиналну потврду о куповини електонске улазнице са уредним личним подацима, адресом, подацима о догађају, јасно наведеним датумом продаје и подацима о Продавцу
- фотокопију два лична документа са јасно видљивом кућном адресом, именом и презименом и ЈМБГ
- оригиналну е-маил потврду Продавца и ПСП-а (банке која врши онлине наплату путем платних картица) да је трансакција успешно извршена и обављено плаћање


Сви подаци на приложеним документима морају се поклапати са подацима у електронској бази података Продавца.

Члан 3

Продавац је дужан да изврши детаљан увид у жалбу Купца и испита околности под којима је дошло до неискоришћења, неважења или евентуалног оштећења улазнице, да констатује стање и у најкраћем могућем року, а највише 8 дана, донесе одлуку о статусу рекламационог захтева Купца.

Продавац може изузетно, уколико је узрок рекламације очигледан, да одмах по констатовању стања саопшти Купцу да ли се, у смислу гарантних услова, ради о основаној или неоснованој рекламацији и позитивно или негативно реши његов рекламациони захтев.

Члан 4

Уколико Продавац не поступи на начин из става 2 претходног члана, робу је у обавези да прими по рекламацији Купца и да што пре, а најкасније у року од 24 сата, приступи решавању рекламационог захтева.

Члан 5

Продавац је обавезан да у року од 8 (осам) дана, рачунајући од наредног дана од дана пријема рекламације, донесе одлуку о ишоду рекламационог захтева Купца.

Продавац је у обавези да у року од највише 45 дана од дана истека рока из претходног става одговори и реши основан рекламациони захтев, у складу са одредбама члана 22 Закона о заштити потрошача.

Члан 6

Продавац ће испунити основан рекламациони захтев на један од следећих начина:
- Заменити оштећену или неважећу улазницу новом улазницом за исти догађај;
- Заменити улазницу новом улазницом за неки други догађај, по жељи купца и у одговарајућој противвредности;
- Вратити новац Купцу у висини плаћене вредности улазнице, умањене за износ банкарске/картичне трансакције (5%)

Уколико се рекламациони захтев односи на улазницу, или више улазница, за догађај чији је почетак из разлога више силе одложен за каснији датум или друго време, подразумева се продужење важности улазница за ново време и(ли) датум одржавања догађаја.

Купац може искористити права из става 1 овог члана у року од 180 дана од дана куповине улазница, под условом да је испунио захтеве из члана 2 и да недостатак због којег се подноси рекламација није настао његовом кривицом, а у складу са одредбама из члана 23, став 2 Закона о заштити потрошача Републике Србије.

Члан 7

Рекламациони захтев се сматра неоснованим када Купац поднесе захтев за рекламацију који на било који начин није у складу са условима прописаним овим Правилником.

Члан 8

У случају повраћаја средстава Купцу који је улазнице платио неком од платних картица, делимично или у целости, Продавац је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Maestro и других електронских метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава искључиво на рачун корисника картице.

Купац не може ни у ком случају, ни под којим условима, захтевати повраћај средстава у готовини за трансакцију извршену коришћењем неке од платних картица.

Члан 9

Одредбе овог правилника ступају на правну снагу даном доношења од стране директора компаније iTicket d.o.o.

Члан 10

Све евентуалне рекламације биће решаване у складу са Правилником о решавању рекламационих захтева.

За све спорове између Продавца и Купца који не могу бити решени споразумно и у духу добре пословне сарадње , надлежан је ресорни суд у Београду.